Scid-jsc

Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

 

Xem thêm
 

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

 

 

Xem thêm
 

Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

 

 

Xem thêm
 

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

 

 

Xem thêm
 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

 

Xem thêm