Scid-jsc

Các quy định, thủ tục, VB pháp lý

Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/12/2020

 Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/12/2020

Xem thêm
 

Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

Xem thêm
 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

 Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019

Xem thêm
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL