Scid-jsc

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc

  • Hội đồng quản trị
Bà    :  NGUYỄN THỊ NGHĨA Chủ tịch Hội đồng cố vấn
Ông :   VŨ ANH KHOA Chủ tịch HĐQT
Ông :   PHẠM TRUNG KIÊN Thành viên HĐQT
Ông :   LÊ TRƯỜNG SƠN Thành viên HĐQT
Ông :   NGUYỄN NGỌC THẮNG Thành viên HĐQT
Ông :   ĐOÀN TRẦN THÁI DUY Thành viên HĐQT
  • Ban Kiểm soát
Ông :  NGUYỄN PHÚ KHÁNH    Trưởng ban
Bà   :  TRƯƠNG PHAN HOÀNG THY    Thành viên
Ông :  NGUYỄN QUẢNG TỊNH    Thành viên
  • Ban Tổng Giám đốc
 

 

Ông :   PHẠM TRUNG KIÊN   Tổng Giám Đốc
Ông :   ĐOÀN TRẦN THÁI DUY   Phó Tổng Giám Đốc 
Ông :   PHẠM HOÀNG AN   Phó Tổng Giám Đốc