Scid-jsc

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc

  • Hội đồng quản trị
Bà    :  NGUYỄN THỊ NGHĨA Chủ tịch Hội đồng cố vấn
Ông  :  DIỆP DŨNG Chủ tịch HĐQT
Ông :   NGUYỄN ANH ĐỨC Thành viên HĐQT
Ông :   PHẠM TRUNG KIÊN Thành viên HĐQT
Ông :   LÊ TRƯỜNG SƠN Thành viên HĐQT
  • Ban Kiểm soát
Ông :   NGUYỄN PHÚ KHÁNH   Trưởng ban
Bà   :   NGUYỄN KIM DUNG   Thành viên
Ông :   NGUYỄN HỮU ĐÔNG HÀ   Thành viên
  • Ban Tổng Giám đốc
 

 

Ông:    ĐOÀN TRẦN THÁI DUY   Phó Tổng Giám Đốc thường trực
Ông:    NGUYỄN NGỌC THẮNG   Phó Tổng Giám Đốc