Scid-jsc

Hình thức đầu tư

- 100% đầu tư trực tiếp
- Đóng góp tài chính cho một công ty con
- Liên doanh
- Nhượng quyền thương mại