Scid-jsc

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc

  • Hội đồng quản trị
Bà    :  NGUYỄN THỊ NGHĨA Chủ tịch Hội đồng cố vấn
Ông :   NGUYỄN ANH ĐỨC Chủ tịch HĐQT
Ông :   PHẠM TRUNG KIÊN Thành viên HĐQT
Ông :   LÊ TRƯỜNG SƠN Thành viên HĐQT
Bà   :    HỒ MỸ HÒA Thành viên HĐQT
Ông :   NGUYỄN NGỌC THẮNG Thành viên HĐQT
  • Ban Kiểm soát
Ông :  NGUYỄN PHÚ KHÁNH    Trưởng ban
Bà   :  NGUYỄN KIM DUNG    Thành viên
Ông :  NGUYỄN HỮU ĐÔNG HÀ    Thành viên
  • Ban Tổng Giám đốc
 

 

Ông :   PHẠM TRUNG KIÊN   Tổng Giám Đốc
Ông :   ĐOÀN TRẦN THÁI DUY   Phó Tổng Giám Đốc 
Ông :   PHẠM HOÀNG AN   Phó Tổng Giám Đốc