Scid-jsc

Đầu tư tài chính

Đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư tài chính, góp phần vào quá trình tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng tài sản và vốn cổ đông công ty.

  • Tham gia vào thị trường tài chính thông qua việc mua bán các cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ và mua bán bất động sản.
  • Các kênh huy động vốn được thực hiện thông qua việc tăng cường tích lũy từ lợi nhuận để lại, tăng vốn điều lệ, phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.