Scid-jsc

Tư vấn phát triển mạng lưới, quản lý dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) luôn chú trọng đẩy mạnh một cách thường xuyên và liên tục dịch vụ tư vấn giới thiệu các mặt bằng có hiệu quả để phát triển mạng lưới siêu thị Co.opmart cho Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); cung cấp dịch vụ tổng thầu và dịch vụ tư vấn quản lý dự án khi thực hiện xây dựng các dự án siêu thị Co.opmart cho Saigon Co.op; cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo hành phần xây dựng cơ bản cho các dự án siêu thị Co.op mart cho Saigon Co.op.