Scid-jsc

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 26/12/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 91/2014/GCNCP-VSD